algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gluco-horloges 

E-mail: Glucowatches@info.com
Website: Glucowatches.com

Definities

1. Gluco Watches : Gluco Watches , gevestigd in Nederland , KvK-nr. 90160290 .
2. Klant: de partij waarmee Gluco Watches een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Gluco Watches en klant samen.
4. Consument: een klant die een particulier is en voor privédoeleinden handelt.

Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Gluco Watches .
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

1. Alle door Gluco Watches gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Gluco Watches in haar winkel, website of anderszins voor haar producten of diensten hanteert, kunnen te allen tijde aangepast worden.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Gluco Watches niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift.


Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding betreft van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten beantwoorden aan het monster of model. model.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Gluco Watches kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant dient het volledige bedrag binnen 1 maand , na levering, betaald te hebben .
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Gluco Watches de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim hoeft te stellen.
4. Gluco Watches behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel adequate zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Gluco Watches gerechtigd voor niet-commerciële transacties een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij voor een gedeelte van een maand wordt gerekend. hele maand.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn eventuele schadevergoeding aan Gluco Watches te betalen .
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Gluco Watches zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Gluco Watches op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Gluco Watches , is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Gluco Watches te betalen .

Recht op terugvordering van goederen

1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Gluco Watches het recht een beroep te doen op het recht van reclame met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
2. Gluco Watches beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Gluco Watches te retourneren , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht _ 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, op voorwaarde dat:
het product is niet gebruikt
het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens bijzondere behoeften
het is geen product dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.) niet geretourneerd mag worden
de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's etc.)
het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, cateringbestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,
het product geen los tijdschrift of losse krant is
de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 gaat in:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Glucowatches@info.com , desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Gluco Watches , Glucowatches.com .
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na mededeling van zijn herroepingsrecht aan Gluco Watches te retourneren , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Gluco Watches deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen. , op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Gluco Watches heeft teruggezonden. 
2. De kosten voor retournering worden door Gluco Watches alleen vergoed indien de volledige bestelling geretourneerd wordt.


Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
 

Opschorting van verplichtingen door de klant

 De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

 

Rechts van behoud 

1. Gluco Watches kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval de door Gluco Watches aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Gluco Watches heeft betaald , tenzij de klant daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld. betalingen.
2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Gluco Watches verschuldigd is .
3. Gluco Watches is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om iedere schuld aan Gluco Watches te verrekenen met iedere vordering op Gluco Watches .

 

Eigendomsvoorbehoud _ 

1. Gluco Watches blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gluco Watches uit welke overeenkomst met Gluco Watches ook , inclusief claims ter zake van tekortkomingen in de prestatie.
2. Tot die tijd kan Gluco Watches een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Gluco Watches een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Gluco Watches recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Gluco Watches , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Gluco Watches het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij een te late levering niet door Gluco Watches tegenwerpen .

Bezorgings periode

1. Een door Gluco Watches opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Gluco Watches heeft ontvangen .
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Gluco Watches niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangespoord of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen een notitie te laten opmaken door de expediteur c.q. bezorger. Bij gebreke waarvan Gluco Watches niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Gluco Watches te melden , bij gebreke waarvan Gluco Watches niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag 

1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten geldt uitsluitend voor gebreken die het gevolg zijn van een foutieve fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant ligt. of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vergoeding 

De klant vrijwaart Gluco Watches voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Gluco Watches geleverde producten en/of diensten .

 

Klachten

1. De klant dient een door Gluco Watches geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Gluco Watches hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Gluco Watches hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Gluco Watches adequaat kan reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Gluco Watches gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Kennisgeving geven

1. Een eventuele ingebrekestelling dient de klant schriftelijk aan Gluco Watches te melden.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Gluco Watches ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheden van de Cliënt

Indien Gluco Watches met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die Gluco Watches uit hoofde van die overeenkomst verschuldigd is.

 

Aansprakelijkheid van Gluco Watches

1. Gluco Watches is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Gluco Watches aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Gluco Watches is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Gluco Watches aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheid. deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Gluco Watches vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

 

Ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Gluco Watches toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Gluco Watches niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gluco Watches in verzuim is.
3. Gluco Watches heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of Gluco Watches door omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen. verplichtingen goed.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Gluco Watches in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in geen enkele van de wil van Gluco Watches onafhankelijke situatie aan Gluco Watches worden toegerekend , wanneer de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Gluco Watches kan worden verlangd .
2. De in lid 1 genoemde overmachtssituatie is tevens van toepassing – maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Gluco Watches 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Gluco Watches er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Gluco Watches is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook al heeft zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Gluco Watches heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gluco Watches zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen.

Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Gluco Watches niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gluco Watches .
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gluco Watches bij het opstellen van de voorwaarden terzake voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gluco Watches gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.